viernes, 24 de agosto de 2018


HOKEI BUNKAI KUMITE PINAN 1 al 4


NAGE NO KATA SHODAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Mae naname yori ashi a Heiko dachi, nagashi sho uke ,
Gyaku haito uchi, tsukamite, Kakato ashi Barai a shiko dachi otoshi Tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tsukuidome uke, maete nagashi sho uke, mae ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi Otoshi Kentsui Uchi a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae yori ashi jodan age shuto uke gyaku age ura tsuki, Gyaku Ura Tsukamite Kakato ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a zenkutsu dachi, Maete Tsuki
UKE TE:             Gyaku Gedan Barai, Nagashi uke uke, Gyaku jodan shotei uchi, mae naname fumidachi uke kagami dachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Yoko ido dai san a zenkutsu dachi tate morote shuto uke, tsukamite, ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.
    
NAGE NO KATA NIDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Ushiro ashi furimuki maete tsukamite, gyaku chudan shuto
                            Uchi, ushiro ashi, ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mawari komi jodan soto shuto uke, jodan gyaku shotei uchi , tsukamite , ushiro ashí barai , kagami dachi , otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Hidari naname fumidachi, ushiro ashi hiza otoshi geri, migite
                       Soto tekatana uke, mae ashi osoto geri, hidari otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi
UKE TE:             Ushiro ashi kagami, hasami uke, mae naname fumidachi kagami otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae ashi migi yoko tsuri ashi, haisho uke, tsukamite, migi yoko
                       ukemi ashi kani basami, otoshi mawashi geri.

 NAGE NO KATA SANDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a Heiko dachi.
     UKE TE:            Hineri gedan barai, sukui uke, gyaku jodan tenohida uchi,
                            Osoto geri tate fumikomi geri.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tekatana uke, tsukamite, maete
                  Mawashi tekatana uchi, ushiro ashi yoko kanketsu geri a shikodachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Jodan kosa sho uke, hidari naname ushiro maru a shikodachi
                       Otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tekatana uke tsukamite, maete
                       Mawashi tekatana uchi, mae ashi barai a shikodachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi  mae geri, maete tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Hineri gedan ude uke, gyaku sukuidome uke, maete jodan age uke, mae fumidachi a shiko dachi otoshi tsuki.
    
NAGE NO KATA YONDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi.
     UKE TE:            Jodan kosa uke ryo sho, mawari komi erekae, mae fumidachi
A shikodachi otoshi tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Uchi uke, ushiro maru soto kentsui, mae ashi kakato ashi barai maete  haraite uchi a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi yoko geri.
UKE TE:             Hineri sukui uke, ushiro ashi kanketsu geri, mae fumidachi tate
                       Fumikomi geri

4.-SEME TE:            Mae fumidachi oi tsuki a mae zenkutsu dachi
UKE TE:             ushi ashi furimuki, gyaku age kote uke, maete tsukamite mae hidari yoko mawari komi erekae, mae fumidachi a shiko dachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Soto kote uke, gyaku tsuki kagami dachi gedan morote tsukamite mae atama uchi kiritsu tate fumikomi geri.

 NAGE NO KATA GODAN

1.- SEME TE:           Migi kamaete, Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Hidari kamaete, ushiro fumidachi soto kote uke tsukamite
Chudan basami geri, migi yoko taore, otoshi mawashi tekatana uchi. 

2.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Jodan kosa uke, ushiro maru osoto geri a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki, gyaku tsuki morote tsukamite osoto geri zen ten.
UKE TE:             Ushiro yori ashi soto uke, gyaku gedan uke, ko ten moroashi hiza otoshi geri, otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki zenkutsu dachi
UKE TE:             Ushiro naname Yori ashi, soto kote uke, mae fumidachi, ippon seonage, tate fumikomi geri.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi mawashi geri.
UKE TE:             Mae Yori ashi gedan haraite uke, gyaku jodan nagashi uke, osoto geri, tate fumikomi geri. 
HISTORIA DEL KARATEGUI El 17 de mayo de 1921 el Maestro Jigoro Kano (creador del Yudo) invito al maestro Funakoshi a su Dojo el ...