viernes, 24 de agosto de 2018


NAGE NO KATA SHODAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Mae naname yori ashi a Heiko dachi, nagashi sho uke ,
Gyaku haito uchi, tsukamite, Kakato ashi Barai a shiko dachi otoshi Tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tsukuidome uke, maete nagashi sho uke, mae ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi Otoshi Kentsui Uchi a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae yori ashi jodan age shuto uke gyaku age ura tsuki, Gyaku Ura Tsukamite Kakato ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a zenkutsu dachi, Maete Tsuki
UKE TE:             Gyaku Gedan Barai, Nagashi uke uke, Gyaku jodan shotei uchi, mae naname fumidachi uke kagami dachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Yoko ido dai san a zenkutsu dachi tate morote shuto uke, tsukamite, ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.
    
NAGE NO KATA NIDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Ushiro ashi furimuki maete tsukamite, gyaku chudan shuto
                            Uchi, ushiro ashi, ashi barai a shiko dachi otoshi tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mawari komi jodan soto shuto uke, jodan gyaku shotei uchi , tsukamite , ushiro ashí barai , kagami dachi , otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Hidari naname fumidachi, ushiro ashi hiza otoshi geri, migite
                       Soto tekatana uke, mae ashi osoto geri, hidari otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi
UKE TE:             Ushiro ashi kagami, hasami uke, mae naname fumidachi kagami otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae ashi migi yoko tsuri ashi, haisho uke, tsukamite, migi yoko
                       ukemi ashi kani basami, otoshi mawashi geri.

 NAGE NO KATA SANDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi mae geri a Heiko dachi.
     UKE TE:            Hineri gedan barai, sukui uke, gyaku jodan tenohida uchi,
                            Osoto geri tate fumikomi geri.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a Heiko dachi.
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tekatana uke, tsukamite, maete
                  Mawashi tekatana uchi, ushiro ashi yoko kanketsu geri a shikodachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Jodan kosa sho uke, hidari naname ushiro maru a shikodachi
                       Otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi
UKE TE:             Mae naname yori ashi gyaku tekatana uke tsukamite, maete
                       Mawashi tekatana uchi, mae ashi barai a shikodachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi  mae geri, maete tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Hineri gedan ude uke, gyaku sukuidome uke, maete jodan age uke, mae fumidachi a shiko dachi otoshi tsuki.
    
NAGE NO KATA YONDAN

1.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi.
     UKE TE:            Jodan kosa uke ryo sho, mawari komi erekae, mae fumidachi
A shikodachi otoshi tsuki.

2.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Uchi uke, ushiro maru soto kentsui, mae ashi kakato ashi barai maete  haraite uchi a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi yoko geri.
UKE TE:             Hineri sukui uke, ushiro ashi kanketsu geri, mae fumidachi tate
                       Fumikomi geri

4.-SEME TE:            Mae fumidachi oi tsuki a mae zenkutsu dachi
UKE TE:             ushi ashi furimuki, gyaku age kote uke, maete tsukamite mae hidari yoko mawari komi erekae, mae fumidachi a shiko dachi otoshi tsuki.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Soto kote uke, gyaku tsuki kagami dachi gedan morote tsukamite mae atama uchi kiritsu tate fumikomi geri.

 NAGE NO KATA GODAN

1.- SEME TE:           Migi kamaete, Mae fumidachi oi tsuki chudan
     UKE TE:            Hidari kamaete, ushiro fumidachi soto kote uke tsukamite
Chudan basami geri, migi yoko taore, otoshi mawashi tekatana uchi. 

2.- SEME TE:           Mae fumidachi otoshi tekatana uchi a zenkutsu dachi.
UKE TE:             Jodan kosa uke, ushiro maru osoto geri a shiko dachi otoshi tsuki.

3.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki, gyaku tsuki morote tsukamite osoto geri zen ten.
UKE TE:             Ushiro yori ashi soto uke, gyaku gedan uke, ko ten moroashi hiza otoshi geri, otoshi tsuki.

4.- SEME TE:           Mae fumidachi oi tsuki zenkutsu dachi
UKE TE:             Ushiro naname Yori ashi, soto kote uke, mae fumidachi, ippon seonage, tate fumikomi geri.

5.- SEME TE:           Mae fumidachi mawashi geri.
UKE TE:             Mae Yori ashi gedan haraite uke, gyaku jodan nagashi uke, osoto geri, tate fumikomi geri. 
No hay comentarios.:

Publicar un comentario

HISTORIA DEL KARATEGUI El 17 de mayo de 1921 el Maestro Jigoro Kano (creador del Yudo) invito al maestro Funakoshi a su Dojo el ...